Trudności finansowe Grupy Azoty. Szacunkowe wyniki za IV kwartał 2023 i cały rok

Strona główna » Biznes » Trudności finansowe Grupy Azoty. Szacunkowe wyniki za IV kwartał 2023 i cały rok

W IV kwartale 2023 roku Grupa Azoty ogłosiła swoje szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe, z przychodami ze sprzedaży na poziomie 3 083 mln zł i wynikiem EBITDA na poziomie minus 10 mln zł, przy marży EBITDA minus 0,3%. Jednakże, wyniki te zostały obciążone istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych, co skutkowało znacznym zmniejszeniem wyniku EBIT Grupy Azoty.

Wypracowanie planu naprawczego

Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2023 rok potwierdzają trudną sytuację Grupy Azoty. Wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A., Andrzej Skolmowski, podkreśla, że kluczowym zadaniem obecnego zarządu jest wypracowanie i wdrożenie planu naprawczego. W tym celu prowadzone są rozmowy z instytucjami finansowymi, szukane są synergii w ramach całej Grupy Kapitałowej, optymalizowane są koszty i wzmacniane relacje z partnerami biznesowymi.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Łączny wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za IV kwartał 2023 roku o kwotę 1 562 mln zł. Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Azoty, odpisy w wysokości 1 425 mln zł są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA, a pozostała kwota w wysokości 137 mln zł obniża wynik EBIT i EBITDA Grupy Azoty.

Trudności finansowe i czynniki zewnętrzne

Grupa Azoty znalazła się w trudnej sytuacji finansowej w 2023 roku, na którą wpłynęły zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Brak działań dostosowawczych po stronie Spółki do wymagających warunków rynkowych, wraz z brakiem kompleksowego programu działań naprawczych, przyczyniły się do pogorszenia wyników finansowych. Dodatkowo, niekorzystne warunki makroekonomiczne, brak ożywienia w wielu sektorach gospodarek europejskich i globalnych, oraz inflacja miały wpływ na sytuację Grupy Azoty.

Analiza segmentów

Segment Agro odnotował poprawę marży EBITDA w IV kwartale 2023 roku, jednakże Segment Chemia i Segment Tworzywa zmagają się z niskim popytem i spadkiem cen surowców. Problemy techniczne w spółce zależnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. również miały wpływ na sytuację w segmencie.

Podsumowanie

Przedstawione szacunkowe wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał 2023 i cały rok potwierdzają trudności, z jakimi boryka się firma. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 12 miesięcy 2023 roku, którego publikacja nastąpi 29 kwietnia 2024 roku.